درباره طیف گستر ارتباطات

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت‌ طیف گستر ارتباطات، پس از اجرای آخرین مرحله تجدید ساختار گروه در سال ۱۳۹۱، در قالب پنج بخش ساختاربندی شده‌اند. هر یک از این بخش‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نیز وظیفه انجام بخشی از کسب و کار شرکت را بر عهده دارند. برای مشاهده ساختار و ارتباط شرکت‌ها با بخش‌های طیف گستر ارتباطات، این صفحه را ببینید.

شناخت شرکت

شناخت شرکت

شرکت‌ طیف گستر ارتباطات، پس از اجرای آخرین مرحله تجدید ساختار گروه در سال ۱۳۹۱، در قالب پنج بخش ساختاربندی شده‌اند. هر یک از این بخش‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نیز وظیفه انجام بخشی از کسب و کار شرکت را بر عهده دارند. برای مشاهده ساختار و ارتباط شرکت‌ها با بخش‌های طیف گستر ارتباطات، این صفحه را ببینید.2 3

ساختار شرکت

ساختار شرکت

شرکت‌ طیف گستر ارتباطات، پس از اجرای آخرین مرحله تجدید ساختار گروه در سال ۱۳۹3، در قالب پنج بخش ساختاربندی شده‌اند. هر یک از این بخش‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نیز وظیفه انجام بخشی از کسب و کار شرکت را بر عهده دارند. برای مشاهده ساختار و ارتباط شرکت‌ها با بخش‌های طیف گستر ارتباطات، این صفحه را ببینید.

اخبار و رویدادهای مهم

از زبان مشتریان